Sportif Faaliyetler


       Atatürk ilkeleri ve İnkılapları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme, 

İyi duruş alışkanlığı edinebilme

Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme.

Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme

İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme

Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme

Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme

Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme

Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma

Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme.